Tüzüğümüz

TUSİD -  ENDÜSTRİYEL MUTFAK, ÇAMAŞIRHANE, SERVİS ve İKRAM EKİPMANLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı “TUSİD-Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği”dir. Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Dernek, turistik tesisler için endüstriyel mutfak, çamaşırhane, soğuk oda ve servis ekipmanları üreten veya ithal eden kişiler yada kuruluş sahipleri veya yöneticilerinden oluşan üyeleri arasında mesleksel, teknolojik, kültürel, sosyal dayanışma ve gelişmeyi sağlar.

 

AMACA YÖNELİK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3- Amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a- Üyeleri arasında dayanışma, iletişim, bilgi birikimi ve akışını sağlamak, konu ile ilgili sair kurum ve kuruluşlara karşı üyelerini temsil etmek, üyelerinin mesleksel sorunları için çözümler üretmek ve bu çözümlerin yaşama geçirilmesini sağlamak;

b- Üyelerinin mesleksel ihtiyaçlarının temini konusunda resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak, ilgili sanayi kolunda yapılan üretimin üstün özellikli ve uluslararası standartta olmasını sağlayacak önlemleri almak, yerli üretimin iç ve dış pazarlaması için gerekli olan bilgilerden üyelerini yararlandırmak;

c- Üyelerin çalışma alanlarındaki uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek ortamlar yaratmak, bu yolda standartları tespit ve kontrol etmek, konferanslar, paneller, toplantılar, kurslar düzenlemek, iktisadi işletmeler aracılığıyla sergiler ve fuarlar açmak; kitap, dergi, bülten ve broşür yayınlamak, yarışmalar düzenlemek

d- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınır ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, üyeleri arasında yakınlaşma ve iletişimi sağlamak için yemek, gezi, çay, balo gibi etkinlikler düzenlemek, lokal açmak;

e-Avrupa Birliği uyum yasaları bağlamında temsil ettiği faaliyet alanlarının gelişmesine katkıda bulunan çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak; düzenlenecek raporları kamu ve özel sektördeki ilgililerinin yararına sunmak;

f- Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 4- Her bir kuruluş için iki üye ile sınırlı kalmak üzere dernek ilgi alanında faaliyet gösteren kuruluşların sahipleri, paydaşları veya yöneticileri ile üst kademe yöneticisi niteliğinde olduğu ilgili kuruluşça derneğe yazılı olarak bildirilen kişiler, medeni hakları kullanmaya yeterli ve reşit, 5253 Sayılı Yasanın 3.maddesinde belirlenen yasaklama ve kısıtlaması bulunmayan herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Bu başvuru yazılı olarak üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu en çok otuz gün içinde üyelik hakkında karar verir ve sonucu üye adayına yazılı olarak bildirir. Dernek faaliyet alanlarında çalışan tüzel kişiler de derneğe asil üye olabilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak, kimse yeniden belirlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu derneğe yararlı ve uygun gördüğü kişileri onursal üye yapabilir. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanma ve organlara seçilme hakları yoktur.

 

ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 5- Kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir ve yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin ayrılma tarihine kadar mali sorumlulukları devam eder. Ancak ölüm, sakatlık, hastalık ve benzeri haklı bir mazereti olmaksızın üyelikten istifa eden üye ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca derneğe tekrar üye olamaz.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye tarafından bizzat kullanılır. Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6- İlgili mevzuat ve Tüzük uyarınca Dernek üyesi olmak için aranan niteliklerden herhangi birinin kaybı halinde, niteliğin kaybedildiği andan itibaren, kendiliğinden sona erer.

 

Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

I- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

3- Yetki almaksızın Derneği vecibe altına sokan ve/veya sokabilecek olan eylem ve

işlemlerde bulunmak

4- Derneğe karşı yükümlülüklerine aykırı hareket etmek

5- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

6- Derneğe verilmesi gereken aidat ve giriş bedellerini Yönetim Kurulunca belirlenecek ödeme planına uygun şekilde ödeme yükümlülüğünü, takdiri Yönetim Kuruluna ait olan makbul ve muteber bir sebep olmaksızın 12 (oniki) aydan fazla geciktirmek ve 12 (oniki) ayın sonunda verilen 1 aylık ek süreye rağmen ödememek.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, üyelikten çıkarılma kararı, üyenin yazılı savunması da alınarak Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye Genel Kurul'a itirazda bulunabilir. Genel Kurul'un kararı kesindir.

Üyelikten çıkartma kararı, ilgilinin derneğe beyan etmiş olduğu adresine mektupla veya mutat elektronik posta adresine e-mail aracılığı ile tebliğ edilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde 7-A- Derneğin zorunlu(seçimli) organları şunlardır:

a-)Genel Kurul,

b-) Yönetim Kurulu,

c-) Denetim Kurulu

B- Derneğin diğer organları şunlardır;

a-)Danışma Kurulu,

b-)Disiplin Kurulu.

 

GENEL KURUL

Madde 8- Genel Kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Görev ve yetkileri;

a-)Dernek organlarının seçimi,

b-)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c-)Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,

d-)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

e-)Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması için

Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f)Derneğin feshi,

e-)Yasalarda ve tüzükte Genel Kurulca yapılması belirlenen sair görevlerin yerine getirilmesi,

 

Madde 9- Genel Kurul iki yılda bir Eylül ayında Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve ilan edeceği gün, yer ve saatte olağan olarak toplanır. Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da dernek kayıtlı üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

 

Madde 10- Yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyeler listesini düzenler.Ödenti borçlarının ödenmesi için üyelere uyarıda bulunur. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden, toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, geri bırakma sebepleri de belirtilerek toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en az iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 11- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Genel Kurul tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasıyla toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı yönetim kurulunca bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan yardımcısı ve iki katip seçilerek genel kurul divanı teşkil edilir. Toplantının yönetimi divan başkanına âittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekili ile birlikte imzalar.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

Madde 13- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve konut adresleri yazı ile yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 14- Yönetim kurulu biri başkan olmak üzere 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanlığına ve yönetim kurulu üyeliğine aday olacaklar, yönetim kurulunun belirleyip ilan edeceği seçimli genel kurul birinci toplantı tarihinden en az 7 en çok 15 gün önce yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyeliği adaylıklarını gösterir blok listeyi ve ilgili listede adı geçen adayların yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini gösterir ıslak imzalı onay yazısı asıllarını tek tek veya toplu şekilde Dernek Sekreterliğine sunmak zorundadırlar. Bu listelerde yönetim kurulu başkan adayı ile önerdikleri yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerin kimler olduğu ayrı ayrı gösterilecek şekilde, yönetim kuruluna seçilecek asıl üye ve yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Her bir aday, yönetim kurulu başkan adayları tarafından sunulacak blok listelerden sadece birinde yer alabilir. En az 7 en çok 15 günlük süreler dışında listede isim değişikliği yapılamaz (ölüm, sakatlık, hastalık, adaylıktan yazılı olarak vazgeçme halleri hariç olmak üzere) Başvuruya ilişkin olarak Dernek sekreterliği bir teslim tutanağı düzenler ve bir suretini başvurucuya verir.

Yönetim kurulu başkan adayları ve önerdikleri yönetim kurulu asil ve yedek üye listesi, genel kurul tarafından blok olarak gizli oylama ile seçilir. Üyeler, yönetim Kuruluna münferit olarak aday olamaz ve oylanan blok listeler içinde yer alan isimler üzerinde silinti, kazıntı, çizme, ilave veya çıkartma yapılamaz. Aksi halde bu türden oylar geçersiz sayılır.

Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

Yönetim kurulu başkanı dernek yönetim kurulunun ilk toplantısında, yönetim kurulu üyeleriarasından bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman önerir, yönetim kurulu bu öneriyi de dikkate alarak görev dağılımını yapar. Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Alınacak kararlar karar defterine yazılır. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu'nda boşalan üyelikler yerine yönetim kurulu yedek üyeler, blok listedeki sıralamaya göre asil üye olarak göreve çağrılır ve atanan üyeler, yerine atandığı yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu asil üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar da toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.

Üst üste iki dönemden fazla Yönetim Kurulu Başkanlığı yapılamaz, yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Ancak ikinci dönemdeki görev süresi her ne sebeple olursa olsun 6 (altı) aydan kısa süren yönetim kurulu başkanı hakkında bu yasak uygulanmaz ve bu yönetim kurulu başkanı herhangi bir dönem geçmesi beklenmeksizin ilk seçimde tekrar aday olabilir.

Seçilen yönetim kurulu başkanının görev süresi dolmadan istifa ölüm hastalık ve benzeri sebeplerle ayrılması halinde yönetim kurulu kalan süre için yönetim kurulu başkanı, kendi üyeleri arasında seçer, seçilen yönetim kurulu başkanı kalan süreyi tamamlar.

Yönetim Kurulu dernek amacı kapsamında ticari işletme, her nevi ve türden şirket ve vakıf kurabilir. Yönetim kurulunun üye aidatı ile ilgili ödeme şekli konusunda aldığı kararlara uymayan üyeler genel kurulda oy kullanamaz, derneğin fuarlarında ve diğer etkinliklerinde üyeleri için sağladığı avantajlardan yararlanamaz.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 15- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek;

b- Derneği temsil etmek veya bu konuda yetki vermek,

c- Çalışma programı, kesin bilanço ve taslak bütçeyi genel kurulun onayına sunmak;

d- Genel kurul kararlarını uygulamak;

e- Gerektiğinde ihtisas komiteleri kurmak, üyelerini seçmek, çalışma yöntemleri ve konuları

hakkında talimat vermek, gerekli gördüğünde üyelerini değiştirmek;

f- Üyelik taleplerini incelemek ve karara bağlamak;

g- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına karar vermek ve genel kurulu toplantıya

çağırmak,

h- Tüzüğün uygulanması, dernek amaçlarının gerçekleşmesi, derneğin iç denetimi ile ilgili düzenlemeler yapmak, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar koymak, gerekli görüldüğünde yönetmelik ve genelge hazırlamak;

ı-Yurtiçinde kurulmuş, kurulacak derneklere, federasyonlara, özel ve resmi kurumlara, vakıflara katılmak ve işbirliği yapmayı karara bağlamak;

j- Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yurt dışında kurulmuş, kurulacak derneklere ve kuruluşlara üye olmayı karara bağlamak;

k-Dernek defterlerini usulüne uygun biçimde tutmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak, gerekli personeli istihdam etmek,

l-Tüzük ve mevzuatın yüklediği diğer işleri yapmak.

 

DENETİM KURULU VE İÇ DENETİM

Madde 16- Denetim Kurulu gizli ya da açık oyla iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu derneğin hesaplarını denetleyerek rapor halinde Genel Kurula sunar.

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları ve sorunları disipline etmek için gerektiğinde Genel Kurula onaylattırılmak koşuluyla bir iç yönetmelik hazırlanır, dernek içi düzenin sağlanması için yönergeler, genelgeler yayınlanır.

 

DİĞER ORGANLAR

Madde 17- A- Danışma Kurulu: Eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan kuruldur. Dernek merkezinde dilediği zaman toplanarak üyelere ve yönetim kuruluna yol gösterici nitelikte tavsiye niteliğinde kararlar alır. Danışma Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir, ancak; oy hakları bulunmamaktadır.

 

B- Disiplin Kurulu: İki yıl süre ile görev yapmak üzere eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan Danışma Kurulu üyelerinin tamamı ya da Danışma Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunun isteği üzerine derneğe karşı şahsi nitelikteki yükümlülüklerine aykırı hareket eden veya dernek gayesine aykırı harekette bulunan yahut dernek aleyhinde bulundukları sabit görülen Genel Kurul üyeleri hakkında fiillerinin mahiyet, ehemmiyet derecelerine göre uyarma ve kınama cezası verir. Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması isteği üzerine hakkında soruşturma başlatılacak üye taahhütlü mektupla davet olunur; gelenlerin savunmaları alındıktan sonra, gelmeyenlerin gıyaplarında gerekli karar verilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 18- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a- Üyelerden alınacak 800 Türk Lirası yıllık aidat ile 800 Türk Lirası üye giriş aidatı. Yıllık aidat yönetim kurulunca öngörülecek şekilde taksitlerle alınabilir. Aidatlar ilk genel kurul toplantısında onaylatmak üzere yönetim kurulunca artırılabilir ya da eksiltilebilir.

b- Bağış ve yardımlar.

c- Balo, yemek, çay, gezi, konser, eğlence, piyango, konferans, spor yarışması ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d- Dernek malvarlığından elde edilen gelirler.

e- Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 19- A- Gelir ve Giderde Usul:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek defterleri Oile birlikte bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. o Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirleri bir bankanın dernek için açılacak hesabına bloke edilir. Gelirleri toplamaya yetkili kişiler bunları zimmetlerinde tutamazlar. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

B- Derneğin Borçlanma Usulleri :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 20- Kanuni defterler haricinde Dernek ihtiyaçlarının gerektirdiği defterler tutulabilir. Yönetim Kurulu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur. Dernek defterleri, belgeleri ve hesapları resmi yetkililer tarafından denetlenmeye her zaman hazır tutulur.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21- Tüzük değişikliğinin, gündem uyarınca veya hazır bulunan üyelerin isteği ile gündeme eklenmesi suretiyle görüşülecek olması halinde; Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin kararıyla dernek tüzüğü değiştirilebilir. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 22- Derneğin feshinin, gündem uyarınca veya hazır bulunan üyelerin isteği ile gündeme eklenmesi suretiyle görüşülecek olması halinde; Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenemesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin kararıyla derneğin feshine karar verilebilir. Fesih konusu beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu görevlendirilir. Tasfiye sonrası dernek malvarlığı Genel Kurulca belirlenen kuruma verilir.

 

DERNEK KURUCULARI

Madde 23- Dernek kurucuları aşağıda kimlikleri yazılı T.C. uyruklu kişilerdir.